متاسفانه

متاسفانه بعضی ها هستند که :

بی غذا ، دو ماه دوام می آورند ؛

بی آب ، دو هفته ؛

بی هوا ، چند دقیقه ؛


 و  بی وجـــــــــــــــــدان  ،خـیلی ...خیلی...خیلی...

/ 2 نظر / 18 بازدید
حسین کاریزک

لاااایکت [گل]